Algemene Voorwaarden

Deze overeenkomst heeft betrekking op de verstrekking van een gebruiksrecht door de licentiegever (Indigo Productions bvba) en de klant of gebruiker van de software Bilanzo. Deze overeenkomst moet gelezen en goedgekeurd worden door iedere gebruiker alvorens de software te installeren of in gebruik te nemen. Door het installeren of ingebruik nemen van de software erkent de gebruiker of klant deze overeenkomst te hebben gelezen en begrepen en te aanvaarden.

Artikel 1 Voorwerp

Bilanzo is een online (via internet) te gebruiken software. Bilanzo factiliteert, optimaliseert, orchestreert en organiseert de creatie en het beheer van administratieve documenten, evenals de uitwisseling van informatie tussen de licentienemer en zijn of haar relaties.

Tegen betaling van de overeengekomen prijs verwerft de licentienemer het niet exclusieve recht op gebruik van de software Bilanzo. De prijs, de duur en de eventuele andere specificaties van dit gebruiksrecht worden bepaald in een aparte overeenkomst, hierna genoemd het abonnement, door het intekenen op een van de voorgestelde formules.

Artikel 2 Intellectuele eigendomsrechten

De software en de auteurs- en merkenrechten op de software zijn eigendom van de licentiegever. Het softwareproduct wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen.

Artikel 3 Licentievergoeding

De licentienemer is een licentievergoeding verschuldigd die wordt bepaald door en betaald aan de licentiegever. Het bedrag en de duurtijd worden bepaald in het abonnement. Bij het aangaan van het abonnement wordt aan de licentienemer een gebruikersnaam en een wachtwoord toegekend, onder de voorwaarden zoals bepaald in deze licentie overeenkomst. Na de betaling van de licentievergoeding wordt het gebruiksrecht verworven voor de licentienemer.

De licentiegever heeft het recht de gebruiksvergoeding van de licentie aan te passen. Indien de licentiegever van dit recht gebruik maakt, zal de aanpassing uiterlijk twee maanden op voorhand worden aangekondigd op haar webapplicatie. Bij niet betaling van de vergoeding vervalt het gebruiksrecht van het softwareproduct.

Artikel 4 Gebruiksrecht

Het softwareproduct wordt niet verkocht. De licentienemer verwerft een persoonlijk en niet overdraagbaar gebruiksrecht van het softwarebeheersysteem Bilanzo.

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, blijft het softwareproduct uitsluitend geïnstalleerd op de internet infrastructuur van de licentiegever. Het product mag door de licentienemer enkel gebruikt worden door middel van een verbinding tussen zijn pc of ander met een web browser uitgerust toestel enerzijds en de webserver van de licentiegever andrezijds. De licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de goede werking van zijn verbinding.

De licentienemer heeft het recht om desgevallend een aantal gebruikers een afzonderlijk gebruiksrecht toe te kennen voor de softwaretoepassing. Het maximum aantal van deze gebruikers wordt bepaald in het abonnement.

De licentienemer dient alle voorzorgsmaatregelen te nemen om onrechtmatig gebruik van het softwarebeheersysteem tegen te gaan en er tevens voor te zorgen dat de wachtwoorden/toegangscodes geheim blijven.

Er wordt geen beperking opgelegd met betrekking tot de frequentie of de gebruiksintensiteit van de software bij een normaal gebruik van het softwarebeheersysteem. De licentienemer verbindt er zich echter toe om niet overmatig te connecteren of extreem hoge datavolumes te gebruiken die het systeem kunnen overbelasten of destabiliseren.

De licentienemer heeft geen toegang tot de broncode. Het is de licentienemer niet toegestaan om de software:

  • te kopiëren, uit te voeren of wijzigingen te maken in of afgeleide werken te maken van de software of de documentatie in hun geheel of van delen daarvan of de software in andere software te verwerken, over te plaatsen of enige andere rechten aan de software of de documentatie te ontlenen dan expliciet in deze overeenkomst bepaald wordt, behalve indien en voor zover dergelijke beperkingen wettelijk zijn verboden;

  • te vertalen, te reverse engineeren, te disassembleren, te decompileren of op een andere manier de broncode van de software pogen te achterhalen, behoudens in het geval dat dergelijke beperkingen wettelijk verboden zijn;

  • de software of de documentatie te verhuren, te leasen, uit te lenen, te sublicentiëren of anderszins de software of de documentatie aan een derde over te dragen of beperkte rechten op de software te verlenen, zonder de expliciete schriftelijke toelating van de licentiegever.

Artikel 5 Duur en beëindiging

Het gebruiksrecht van het softwarebeheersysteem Bilanzo wordt door de licentiegever, na aangaan en aanvaarden van het abonnement, en betaling van de overeengekomen prijs, aan de licentienemer verleend voor de duurtijd bepaald in het abonnement, vanaf het ogenblik van de terbeschikkingstelling van de gebruiksnaam en het wachtwoord.

Onverminderd alle andere rechten mag iedere partij deze overeenkomst bij aangetekend schrijven beëindigen indien de wederpartij de bepalingen ervan niet nakomt.

De overeenkomst is van rechtswege beëindigd indien de licentienemer nalaat de licentievergoeding te betalen.

Artikel 6 Garantie

De gebruiker verklaart kennis genomen te hebben van de mogelijkheden van het programma en er mee akkoord te gaan.

De licentiegever of auteur van de software kunnen onder geen enkele voorwaarde, noch door de gebruiker, noch door een derde, aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook, gevolgschade en het verlies van programma’s en gegevens daarbij inbegrepen, welke voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de software.

De licentienemer wordt er uitdrukkelijk van verwittigd dat de feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hardware en software) nooit volledig kan worden gegarandeerd, dit zowel wegens externe factoren (stroomuitval of -storing, blikseminslag,...) als wegens factoren eigen aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, ..) of de tijdelijke onbeschikbaarheid ingevolge onderhoud/update van de servers en de software, zodat o.m. onverwacht verlies van (zelfs alle) programma’s en/of gegevens kan optreden.

De licentienemer dient zorgvuldig om te springen met de door hem ingevoerde gegevens en is verantwoordelijk voor het beheer ervan. Verlies van gegevens door het accidenteel verwijderen of overschrijven valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de licentienemer.

De licentiegever verbindt zich er toe regelmatig veiligheidskopieën ("backups") van de gegevens te maken. Deze veiligheidskopieën kunnen desgevallend (bijvoorbeeld bij calamiteit) gebruikt worden om, tegen vergoeding, de verloren gegevens te herstellen voor zover zulks mogelijk is.

In elk geval zal de totale aansprakelijkheid van de licentiegever of de auteur van de software beperkt zijn tot het door de licentienemer voor het gebruik van de software betaalde bedrag.

Artikel 7 Gedeeltelijke ongeldigheid

Ingeval één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillenregeling

Deze software licentieovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting over deze overeenkomst zal worden voorgelegd aan de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent (België), die uitsluitend bevoegd zijn om van eventuele geschillen kennis te nemen.